ทุนการศึกษา ธนาคาร .

ทุนการศึกษาจากธนาคาร กรุงเทพ เพื่อเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
ณ สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จีน และสิงคโปร์    

 คุณสมบัตผู้สมัคร กรณีบุคคลทั่วไป

  1. อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
  2. ต้องมีสัญชาติไทย 
    ผ่านการเกณฑ์ทหาร /ยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
  3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
  4. ไม่เคยรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาล
    เว้นแต่เป็นความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
  5. เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
  6. ได้รับการตอบรับ/อยู่ระหว่างรอตอบรับจากสาขาและมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด

ทุนรวมค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

▸ ในกรณีที่ผู้รับทุนเป็นบุคคลภายนอก จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานธนาคาร และได้รับเงินเดือน ตั้งแต่วันที่บรรจุและระหว่างการศึกษา รวมทั้งมีสิทธิในการเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เช่นเดียวกับพนักงานธนาคาร

▸ได้รับค่าใช้จ่ายด้านค่าเล่าเรียน ตามจริงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

▸ได้รับค่าใช้จ่ายอื่นๆ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

1. ทุนปริญญาโทต่างประเทศ 

ประเทศสหรัฐอเมริก

▸ สาขา MBA (เฉพาะหลักสูตร 2 ปี), Finance

Harvard University  

Dartmouth College

University of Pennsylvania

Duke University  

Stanford University

University of Southern California

Massachusetts Institute of Technology

New York University

Columbia University  

Cornell University

University of Chicago

University of California- Los Angeles

Northwestern University

University of Texas - Austin

University of California Berkeley    

University of  Michigan

Yale University

Carnegie Mellon University

   ▸ สาขา Computer Science, IT, MIS, Computer Engineering, Software Engineering, Cyber Security, Entrepreneurship, E-Commerce, Innovation, Artificial Intelligence, Machine Learning, Data Scientist, Business Analytics

Massachusetts Institute of Technology

University of California - Los Angeles

Stanford University

Georgia Institute of Technology

Carnegie Mellon University

California Institute of Technology

University of California Berkeley

Columbia University

Harvard University

Cornell University

Yale University

University of Southern California

New York University

University of Washington

University of Pennsylvania

University of Illinois at Urbana-Champaign

University of  Michigan

Princeton University

University of Texas -  Austin

Purdue UniversityComment