ทุนเรียนต่ออเมริกา ปีละ$6,000

ทุนเรียนต่ออเมริกา


 มหาวิทยาลัย Southern New Hampshire University   กำลังเปิดให้ชิงทุน International merit awards for the session 2020-21 ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท  โดยผู้ได้ทุนจะได้เงินช่วยเหลือปีละ $6,000 และ$4,000ตามลำดับ  มหาวิทยาลัย เน้นโปรแกรมการสอนด้านธุรกิจในสาขาต่าง ๆ 


ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยอเมริกา แห่งหนึ่งที่มีการเจริญเติบโตที่เร็วที่สุดในอเมริกา  Southern New Hampshire University อีกทั้งยังเน้นเรื่องการวางแผนและหางานให้นักศึกษาในอนาคต 

มหาวิทยาลัยกำลังเปิดรับสมัครทุน International merit awards at Southern New Hampshire University in USA, 2020 โดยเปิดรับใบสมัคร วันนี้ - 3 มิถุนายน 2020


มหาวิทยาลัย Southern New Hampshire University 

Southern New Hampshire University หรือSNHU เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ก่อตั้งเมื่อปี 1932 โดยเปิดสอนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีไปจนถึง ปริญญาเอก


หลักสูตรปริญญาตรี (Undergraduate Programs)Bachelor of Science Degrees – Four Year MajorsAccountingAccounting/FinanceAccounting/Information SystemsAdvertisingBusiness AdministrationBusiness Studies (11 Concentrations)Computer Information TechnologyCulinary ManagementFinance/EconomicsGame Design and DevelopmentHospitality BusinessInternational BusinessJustice StudiesMarketingRetailingSport Management

 

เรียนต่ออเมริกา  2

หลักสูตรปริญญาโท (Master’s Degrees)
Master of Science Degrees (18 month degree program)
AccountingAccounting/Finance
Business EducationFinance
Information TechnologyJustice Studies
MarketingOperations and Project Management
Organization leadershipSport Management
Teaching English as a Foreign Language (TEFL) 
Master’s in Education Degrees
Child DevelopmentEducational Leadership


คุณสมบัติของผู้สมัครทุน

- ผู้สมัคร มีสถานะเป็นผู้สมัครจากต่างชาติ
- สมัครเรียนระดับปริญญาตรี   หรือ  ปริญญา โท 
- ผู้สมัครระดับปริญญาตรี  ผลการเรียน 3.0  เพื่อจะได้รับการพิจารณาต่ออายุทุน
- ผู้สมัครระดับปริญญาโท ผลการเรียน   3.0  จึงจะได้รับทุน 2 เทอม
- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดีตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด


read more 

ทุนเรียนต่ออเมริกา

Comment